Sanjon vom Dohlenbaum

Rufname: Sanjon

geb.: 05.03.2017

Farbe: black-tabby-mc
Internationaler Champion Malenkaja Koschka`s Gordana
Malenkaja Koschka`s Percy Stuart
Rufname: Nevchen
Rufname: Percy
geb.: 08.11.2011
geb.: 27.07.2017
Farbe: seal-torbie-point/white
Farbe: seal-tabby-point/white
Internationaler Champion Malenkaja Koschka`s Bella-Bambina
Internationaler Premior Malenkaja Koschka´s Black-Bacardi
Rufname Bambinchen
Rufname: Bacardi
geb.: 10.03.2008
geb.: 10.03.2008
Farbe: black-torbie/white
Farbe: black-mc/white
Großer Internationaler Champion Batyjewo`s Harmony Bright-Sunshine
Internationaler Champion Malenkaja Koschka`s Cedric
Rufname: Harmonychen
Rufname: Cedric
geb.: 29.06.2006
geb.: 09.11.2008
Farbe: black-tortie/white